Info - świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z eksploatacją budynku lub lokalu na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej c.w.u, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej także oświetlenia.  Świadectwo udziela odpowiedzi o wielkości zapotrzebowania na energię w perspektywie przeznaczenia obiektu i sposobie/jakości jego wykonania. Założeniem, jakie legło u podstawa stworzenia systemu  analizy charakterystyki energetycznej budynków, jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i uświadomienie użytkownikom zakresu możliwości osiągnięcia oszczędności energii. Z badania wynika, iż budynki  konsumują 41 % energii  w makroskali, przy 31 % dla transportu i 28 % dla przemysłu . Wspomniana wysoka świadomość, poparta racjonalnym rachunkiem ekonomicznym, wpłynie na oszczędność energii tak w makroskali jak i na poziomie przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowego.  Źródłem danych niezbędnych do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej są dane i wskaźniki określające charakter energetyczny budynku, zawarte w dokumentacji technicznej, lub w przypadku ich braku, z inwentaryzacji techniczno- budowlanej.  Wspomniane wskaźniki i dane dotyczą obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowe, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia.

Kiedy należy posiadać świadectwo ?

Od stycznia 2009 r. Prawo budowlane wyraźnie wskazuje w art. 5 ust. 3 obowiązek posiadania świadectwa "...dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej w kWhm2/rok..." Wspomniane przypadki szczegółowo reguluje ust. 4 tego samego art. 5 i tak:

I

W przypadku umów, na podstawie których następuje:

 

1/ przeniesienie prawa własności 

  • budynku
  • lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu a spółdzielnią mieszkaniową lubbędącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową albo

2/ zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej

3/ powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

II

Właściciel budynku jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

III

Ponadto ustawodawca art. 57 ust.1 pkt 7 określa obowiązek inwestora do załączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, kopi świadectwa charakterystyki energetycznej.

Podstawa prawna §

  • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst ujednolicony
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 2009.07.08

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514 2009.01.01

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239 2009.01.01

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513 2009.01.01

 

(źródło opr. w oparciu o www.mir.gov.pl oraz ISAP internetowy system aktów prawnych www.sejm.gov.pl.